+31 (0)229 213540   retseemnevah.[antispam].@wsvhoorn.nl

 

ZEILPASREGLEMENT

 
 

Voor wie
De zeilpas is bestemd voor WSV Hoorn leden die per type boot door de zeilpascommissie bekwaam bevonden zijn om zelfstandig en zonder begeleiding als schipper een daartoe door WSV Hoorn beschikbaar gestelde boot te gebruiken.

 

Kosten
De kosten bedragen € 230,- per kalenderjaar per zeilpas en € 115,- per kalenderjaar voor een jeugdlid tot en met 18 jaar voor de periode dat de boten beschikbaar zijn tussen 1 januari en 31 december.
De kosten dienen betaald te zijn uiterlijk 31 maart van elk jaar of zoveel later als het geld door WSV Hoorn geïncasseerd wordt.
CWO cursisten zijn uitgesloten van de aanschaf van een zeilpas.
Zeilpassen die gedurende het seizoen worden afgenomen kennen geen vermindering naar rato van de periode waarin de zeilpas actief is.

Indien de Commissie Zeilpas de zeilpashouder nog geen vrijgave geeft tot de gehele beschikbare vloot blijft hetzelfde zeilpastarief onverminderd van kracht, maar kan iemand wel besluiten van een zeilpas af te zien hetgeen leidt tot het niet in rekening brengen danwel het restitueren van de zeilpaskosten.

 

Schade

Schade dient onverwijld (in ieder geval binnen 12 uur na afmeren) per e-mail gemeld te worden, gericht aan sapliez.[antispam].@wsvhoorn.nl met de beschrijving van de schade, de oorzaak en de omstandigheden waaronder de schade is ontstaan. Buiten de e-mail is bij een schade een mondelinge mededeling, als de materiaalcommissie aanspreekbaar is, bij terugkomst van het schip wenselijk opdat de schade indien mogelijk al dan niet met medewerking van de veroorzaker direct hersteld dan wel beoordeeld kan worden.

Schade kent een maximaal eigen risico per gebeurtenis van € 125,- of € 250,- mocht de schade zijn ontstaan tijdens een wedstrijd. Schade veroorzaakt door slijtage kent geen verhaal op de gebruiker waarbij de schade ontstaan is. Zulks ter beoordeling door de materiaalcommissie.
Er mogen op de schepen geen alcoholische dranken genuttigd worden en mag er tevens ook niet gerookt worden.

Schade die niet onverwijld gemeld is aan de commissie kan leiden tot ontzegging van de bevoegdheden gekoppeld aan de zeilpas. In zo’n geval vindt geen restitutie op de zeilpas plaats. Verder kan het bestuur in dit geval besluiten de gehele schade in exces op het eigen risico te verhalen op de pashouder.

Beroep tegen beslissingen van de commissie is mogelijk bij het bestuur van WSV Hoorn doch alleen schriftelijk (per e-mail), zulks te richten aan de bestuurssecretaris. Het bestuur zal zich uiterlijk 4 weken na ontvangst van een beroep uitspreken.

 

Opvarenden
Een schipper mag opvarenden uitnodigen met hem mee te varen. Opvarenden kunnen zijn: WSV Hoorn leden en niet-leden. Niet-leden mogen maximaal drie keer meevaren met ongeacht welke zeilpashouder, opdat zij lid worden van WSV Hoorn. Voor WSV Hoorn leden, gezinsleden en jeugdleden geldt dit niet omdat deze al lid zijn. Alle opvarenden zijn verplicht om een zwemvest/reddingsvest te dragen.

 

Reserveren
Men dient een boot die beschikbaar is voor zeilpashouders te reserveren alvorens deze wordt meegenomen. Hiervoor is een reserveringssysteem beschikbaar gemaakt dat benaderbaar is via de website en middels een app voor smartphones. https://www.supersaas.nl/schedule/Zeilpas/Zeilpas

 

Tijdsduur gebruik
Men mag een schip in principe maximaal één dagdeel meenemen. Indien het schip voor het aansluitende dagdeel niet besproken is, kan men het aansluitende dagdeel tevens gebruik maken van het schip. Hiervoor geldt de voorwaarde dat men gewaarborgd heeft dat het schip in het navolgende dagdeel niet gereserveerd is en men deze aansluitende periode registreert in het reserveringssysteem. Dit laatste kan vanaf het water met een smartphone, in het havengebouw via de computer daar of men belt iemand elders die de reservering doorvoert.

De dagdelen dat de schepen ter beschikking staan, zijn elke dag dat de schepen beschikbaar zijn:
• ochtend: van een half uur voor zonsopkomst tot 13.00 uur ’s middags
• middag:  van 13.15 uur ’s middags tot 17.15 ’s middags
• avond:    van 17.30 uur ’s middags tot een half uur voor zonsondergang

Tenzij vrijgesteld door de commissie worden de schepen altijd ‘s nachts afgemeerd aan de WSV Hoorn steiger dan wel gestald op het WSV Hoorn terrein.

 

Controle
Voor het gebruik van een schip dient de inventarislijst te worden doorlopen en vergeleken met wat aan boord beschikbaar is. Indien de inventarislijst afwijkt, dient daar voor het gebruik van het schip melding te worden gemaakt bij de materiaalcommissie.

 

Meerdaagse tochten J-22 boten
Voor de J-22 boten is het mogelijk om de boten voor maximaal 2 nachten aansluitend te reserveren inclusief de volledige begin- en einddag. Op deze wijze is de boot voor maximaal 3 dagen aaneensluitend te gebruiken.

De volgende bepalingen zijn afwijkend c.q. extra van toepassing.

 • In afwijking in dit gestelde reglement geldt voor meerdaagse tochten het volgende vaargebied:
  o het Markermeer
  o het IJsselmeer
  o de Friese meren
 • Meerdaagse tochten zijn alleen mogelijk op verzoek en na schriftelijke goedkeuring van de materiaalcommissaris.
 • ‘s Nachts varen is nadrukkelijk niet toegestaan. Bij schemering dient ten zo spoedig mogelijk de meest nabij gelegen vlucht(haven) of ankerplek te worden aangelopen.
 • Gebruik van buitenboord motor is verplicht! Dit voor het tijdig bereiken van havens en tijdens aan- en afmeren.
 • De schipper is te allen tijde volledig verantwoordelijk voor de aanwezigheid en gebruik van veiligheidsmiddelen.
 • Men dient een versie van het BPR (boek of digitaal) aan boord te hebben.
 • Niet verplicht, maar wel geadviseerd is het aan boord hebben van een handheld marifoon of minimaal 2 telefoons.
 • Indien door weersomstandigheden niet tijdig de thuishaven bereik kan worden dient men onverwijld contact op te nemen met de commissie of de havenmeester.

 

Wedstrijden
Voor het deelnemen aan wedstrijden met één van de beschikbare schepen geldt dat hiervoor per seizoen de commissie voorafgaand aan de inschrijving voor die wedstrijden goedkeuring dient te geven.

 

Sponsoren en wedstrijden ter promotie van WSV Hoorn
Het bestuur kan het gebruik van schepen uit de vloot voor een bepaalde tijd blokken voor zeilpashouders teneinde activiteiten van sponsoren te faciliteren dan wel boten toe te wijzen aan teams die wedstrijden varen ter promotie van WSV Hoorn.

 

Informatie
Op de WSV Hoorn site is een reserveringsmodule en reserveringsoverzicht beschikbaar. Tevens is voorzien in een app voor smartphone gebruikers. Voor het gebruik van de reserveringsmodule dienen zeilpashouders gebruik te maken van de aan hen verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord voor de website of app.

 

Vaargebied
Het vaargebied (ook voor wedstrijden) behelst het IJsselmeer en de afstand tot de thuishaven Hoorn mag niet meer zijn dan van welke de retourtocht binnen hetzelfde dagdeel overbrugd kan worden.

 

Vrijwaring
Elke zeilpashouder en opvarende vrijwaart de vereniging voor persoonlijke schade, die aan opvarenden dan wel aan derden zijn ontstaan tijdens het gebruik van een boot of andere van dit zeilpasreglement voor alle aspecten in dit reglement, maar dient bovenal de vrijwaring van WSV Hoorn kenbaar te maken middels een e-mail aan het secretariaat alvorens hij gebruik kan maken van de vloot.

 

Onderhoud
Elke boot wordt door de gebruiker schoon, droog en verder in dezelfde staat als hij is meegenomen teruggelegd. Dit geldt tevens voor zeilen en andere materialen die eventueel uit de berging meegenomen worden. Instructies van de materiaalcommissie voor het gebruik, onderhoud en opruimen van het materiaal zullen onverkort opgevolgd worden door de zeilpashouders.


Elke zeilpashouder verplicht zich tot het verrichten van onderhoudswerkzaamheden om de vloot in goede conditie te houden. De coördinatie van dit onderhoud ligt bij een van de zeilpashouders die per seizoen per boot wordt aangewezen. De materiaalcommissie is faciliterend en controlerend in het onderhoud van de schepen in de zeilpasvloot.